โปรแกรมตรวจสำหรับอายุ30ปีขึ้นไป

เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ที่เหมาะกับคุณ ทั้งอายุ พื้นฐานร่ายกายและสุขภาพ

Check Up Program สำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป  เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพ ที่เหมาะกับคุณ ทั้งอายุ พื้นฐานร่ายกายและสุขภาพ โดยการตรวจเช็คแบบละเอียด พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ในราคาที่ประหยัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคร้าย

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

เป็นการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดความรุนแรงของโรคหรือความพิการที่อาจเกิดขึ้นในบางโรคที่จะเกิดขึ้นจากโรคนั้น

รายการโปรแกรมตรวจสุขภาพ Check Up Program สำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไปมีดังนี้

 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Exam
 • วัดความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 • ตรวจหมู่เลือด ABO Group, Rh type
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ UA
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจการทำงานของไต BUN, CREA
 • ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด Uric acid
 • ตรวจระดับไขมันอย่างสมบูรณ์ CHOL, TG, HDL, LDL
 • ตรวจระดับเอนไซม์ของตับ AST, ALT, ALP
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBs Ag
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสอักเสบชนิดบี Anti-HBs
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
 • เอ็กซเรย์ ช่องอก Chest X-Ray

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์
 • เวลา 08.00 – 16.00 น.

ติดต่อ

 • 02-2330955-6 ต่อ 343
 • 02-2372190-4 ต่อ 343