รายนามผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

       โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่จดทะเบียนมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย ลำดับที่ 784 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

       เงินบริจาคจะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายและสมทบทุนช่วยเหลือการบริการรักษาผู้ป่วย การจัดซื้อค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของโรงพยาบาลทั่วไป การออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ รวมไปถึงเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมมือหรือสนับสนุนองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการช่วยเหลือปวงชนที่ประสบภัยพิบัติทั้งปวงเป็นครั้งคราว อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

...

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 คุณสุรินทร์ นภาพฤกษ์ชาติ บริษัท สยามร่วมมิตร และบริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด พร้อมด้วย ครอบครัว ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยมี คุณสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานกรรมการสมัยที่ 15 และคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้การต้อนรับ

...

24 พฤศจิกายน 2566 คุณเขียน ไชยศุภรากุล กลุ่มบริษัทในเครือ เซ้าท์ซิตี้ ได้บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วย และกิจกรรมต่างๆในโรงพยาบาล และสมทบทุนศูนย์ไตเทียม "เทียนฟ้าประชาการุณย์" เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน โดยมี คุณสมัย กวักเพฑูรย์ ประธานกรรมการสมัยที่ 15 และคณะกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิให้การต้อนรับ

...

12 มิถุนายน 2562 คุณเสาวณีย์ อักษรานุวัตร ภรรยาของ ดร.ผิน อักษรานุวัตร กรรมการบริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ และประธานบริษัท สยามนุวัตร จำกัด พร้อมครอบครัว เดินทางมากราบสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) และได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการรักษาทางการแพทย์ โดยมีคุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ และคุณอำนาจ อมรมณีกุล รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ

...

8 มิถุนายน 2562 ประธาน บริษัท นิวทริสเซนท์ จำกัด และครอบครัว เดินทางมากราบสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) และได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ คุณวินัย เฉลิมกาญจนา (อากง) และสมทบทุนช่วยเหลือการรักษาทางการแพทย์ โดยมีคุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการ และคุณจินตนา กรุณานนท์ รองผู้จัดการ ให้การต้อนรับ

...

4 มิถุนายน 2562 คุณหวังเชา รองประธาน บริษัทฉินหวงเต่าฟู่เซิงเรียลเอสเตทจำกัด เดินทางมากราบสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) และได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการรักษาทางการแพทย์ โดยมีประธานกรรมการ คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ให้การต้อนรับ

...

16 พฤษภาคม 2562คุณศิลป์ กีรติเพชรงาม เจ้าของร้านศิลป์มณี เดินทางมากราบสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) และได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการรักษาทางการแพทย์ โดยมีประธาน คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ และร่วมด้วยรองประธานกรรมการ คุณอำนาจ อมรมณีกุล และผู้ตรวจสอบ คุณพีรชัย สุจิตรเลิศ และคุณหมอบุญเกียรติ เบญจเลิศ ให้การต้อนรับ

...

15 พฤษภาคม 2562 คุณสุทัศน์ โกมลโรจนาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด บริษัท ยูเอชเอ็ม (เวียดนาม) จำกัด บริษัท พีบีไพพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สหมิเตอร์ จำกัด บริษัท คงสงวนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เดินทางมากราบสักการะพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) และได้บริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการรักษาทางการแพทย์ โดยมีประธาน คุณชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ และร่วมด้วย ประธานกรรมการเกียรติคุณตลอดชีพ คุณยรรยง ปฐมศักดิ์ , รองประธานกรรมการ คุณสงวน ลิ่วมโนมนต์ และ คุณวัฒนเดช จินศิริวานิชย์ , กรรมการเหรัญญิก คุณสมัย กวักเพฑูรย์ และ ผู้ตรวจสอบ คุณพีรชัย สุจิตรเลิศ ให้การต้อนรับ